malt rootlets nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

malt rootlets nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm malt rootlets giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của malt rootlets.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • malt rootlets

    * kinh tế

    mầm mạch