maintain value (to...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maintain value (to...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maintain value (to...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maintain value (to...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • maintain value (to...)

    * kinh tế

    giữ giá trị