maintainability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maintainability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maintainability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maintainability.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • maintainability

    * kỹ thuật

    khả năng duy trì

    khả năng phục hồi