maintainability, availability, reliability and serviceability (mars) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maintainability, availability, reliability and serviceability (mars) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maintainability, availability, reliability and serviceability (mars) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maintainability, availability, reliability and serviceability (mars).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • maintainability, availability, reliability and serviceability (mars)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    khả năng bảo dưỡng, độ khả dụng, độ tin cậy và khả năng phục vụ