maintainer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maintainer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maintainer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maintainer.

Từ điển Anh Việt

 • maintainer

  /men'teinə/

  * danh từ

  người phải cưu mang

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • maintainer

  * kỹ thuật

  máy san đường

  xây dựng:

  thợ bảo dưỡng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • maintainer

  Similar:

  upholder: someone who upholds or maintains

  firm upholders of tradition

  they are sustainers of the idea of democracy

  Synonyms: sustainer