machine steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

machine steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm machine steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của machine steel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • machine steel

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thép chế tạo máy