level of reference nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

level of reference nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm level of reference giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của level of reference.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • level of reference

    * kỹ thuật

    mức chuẩn