level of abrasion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

level of abrasion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm level of abrasion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của level of abrasion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • level of abrasion

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    mức mài mòn