length of rectangle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

length of rectangle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm length of rectangle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của length of rectangle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • length of rectangle

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chu vi hình chữ nhật