length contraction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

length contraction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm length contraction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của length contraction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • length contraction

    * kỹ thuật

    vật lý:

    sự co chiều dài