last pressed juice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

last pressed juice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm last pressed juice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của last pressed juice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • last pressed juice

    * kinh tế

    nước quả ép lần cuối