incomplete nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

incomplete nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm incomplete giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của incomplete.

Từ điển Anh Việt

 • incomplete

  /,inkəm'pli:t/

  * tính từ

  thiếu, chưa đầy đủ

  chưa hoàn thành, chưa xong

 • incomplete

  không đầy đủ, không hoàn hảo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • incomplete

  * kỹ thuật

  không đầy đủ

  không hoàn toàn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • incomplete

  not complete or total; not completed

  an incomplete account of his life

  political consequences of incomplete military success

  an incomplete forward pass

  Synonyms: uncomplete

  Antonyms: complete

  not yet finished

  his thesis is still incomplete

  an uncompleted play

  Synonyms: uncompleted