image technology standards board (itsb) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

image technology standards board (itsb) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm image technology standards board (itsb) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của image technology standards board (itsb).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • image technology standards board (itsb)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    ủy ban Tiêu chuẩn công nghệ ảnh