image table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

image table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm image table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của image table.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • image table

    * kỹ thuật

    bảng dữ liệu