ideal hinge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ideal hinge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ideal hinge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ideal hinge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ideal hinge

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khớp lý tưởng