ideal code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ideal code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ideal code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ideal code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ideal code

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mã lý tưởng