ideal fluid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ideal fluid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ideal fluid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ideal fluid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ideal fluid

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    chất lưu lý tưởng