galactic radio wave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galactic radio wave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galactic radio wave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galactic radio wave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • galactic radio wave

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    sóng vô tuyến từ thiên hà