galactic coordinates nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galactic coordinates nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galactic coordinates giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galactic coordinates.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • galactic coordinates

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tọa tọa thiên hà