galactic pole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galactic pole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galactic pole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galactic pole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • galactic pole

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cực ngân hà