galactic radiation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galactic radiation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galactic radiation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galactic radiation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • galactic radiation

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bức xạ thiên hà