galactic nebulae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galactic nebulae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galactic nebulae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galactic nebulae.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • galactic nebulae

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tinh vân trong thiên hà