galactic center nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galactic center nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galactic center giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galactic center.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • galactic center

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tâm ngân hà

    tâm thiên hà