galactic equator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galactic equator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galactic equator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galactic equator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • galactic equator

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đường xích đạo thiên hà