galactic radio noise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galactic radio noise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galactic radio noise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galactic radio noise.

Từ điển Anh Việt

  • galactic radio noise

    (Tech) nhiễu vô tuyến thiên hà