fruit pulping machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fruit pulping machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fruit pulping machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fruit pulping machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fruit pulping machine

    * kinh tế

    máy lau quả