free vibration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

free vibration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm free vibration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của free vibration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • free vibration

  * kỹ thuật

  dao động tự do

  sự dao động tự do

  xây dựng:

  sự rung tự do