free running counter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

free running counter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm free running counter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của free running counter.

Từ điển Anh Việt

  • free running counter

    (Tech) máy đếm chạu tự do