free of board price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

free of board price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm free of board price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của free of board price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • free of board price

    * kinh tế

    giá FOB