free control interval nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

free control interval nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm free control interval giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của free control interval.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • free control interval

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khoảng điều khiển tự do