free condition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

free condition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm free condition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của free condition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • free condition

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    trạng thái tự do