free bend test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

free bend test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm free bend test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của free bend test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • free bend test

    * kỹ thuật

    sự thử uốn tự do (hàn)