format of the signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

format of the signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm format of the signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của format of the signal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • format of the signal

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    khuôn dạng tín hiệu