flip up window nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flip up window nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flip up window giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flip up window.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flip up window

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cửa bật lên được