flippantly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flippantly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flippantly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flippantly.

Từ điển Anh Việt

 • flippantly

  * phó từ

  khiếm nhã, cợt nhã

  xấc láo, láo xược

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flippantly

  in a flippant manner

  he answered the reporters' questions flippantly

  this cannot be airily explained to your children

  Synonyms: airily