flip-in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flip-in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flip-in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flip-in.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flip-in

    * kinh tế

    quất vào nội bộ