external pressure equalization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

external pressure equalization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm external pressure equalization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của external pressure equalization.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • external pressure equalization

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    cân bằng áp suất ngoài

    sự cân bằng áp suất ngoài