external economies & diseconomies of scale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

external economies & diseconomies of scale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm external economies & diseconomies of scale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của external economies & diseconomies of scale.

Từ điển Anh Việt

  • External economies & diseconomies of scale

    (Econ) Ảnh hưởng kinh tế và phi kinh tế từ bên ngoài theo quy mô.

    + Những ảnh hưởng có lợi hay có hại mà các hoạt động sản xuất của một hãng này gây ra cho các hoạt động sản xuất của hãng khác.