external data representation (xdr) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

external data representation (xdr) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm external data representation (xdr) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của external data representation (xdr).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • external data representation (xdr)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    biểu diễn dữ liệu ngoài