external communication adapter (xca) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

external communication adapter (xca) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm external communication adapter (xca) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của external communication adapter (xca).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • external communication adapter (xca)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ điều hợp truyền thông ngoài