external call interface (eci) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

external call interface (eci) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm external call interface (eci) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của external call interface (eci).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • external call interface (eci)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    giao diện cuộc gọi bên ngoài