external angle of border of tibia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

external angle of border of tibia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm external angle of border of tibia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của external angle of border of tibia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • external angle of border of tibia

    * kỹ thuật

    y học:

    góc ngoài bờ xương chày