external and internal calipers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

external and internal calipers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm external and internal calipers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của external and internal calipers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • external and internal calipers

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    compa đo (cả trong lẫn ngoài)