environmental systems research institute (esri) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

environmental systems research institute (esri) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm environmental systems research institute (esri) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của environmental systems research institute (esri).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • environmental systems research institute (esri)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    viện nghiên cứu các hệ thống môi trường