environmental planning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

environmental planning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm environmental planning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của environmental planning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • environmental planning

    * kỹ thuật

    môi trường:

    môi trường có quy hoạch