environmental economics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

environmental economics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm environmental economics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của environmental economics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • environmental economics

    * kinh tế

    kinh tế học môi trường