environmental medicine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

environmental medicine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm environmental medicine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của environmental medicine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • environmental medicine

    * kỹ thuật

    y học:

    y học môi trường