environmentalism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

environmentalism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm environmentalism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của environmentalism.

Từ điển Anh Việt

 • environmentalism

  * danh từ

  môi trường luận (thuyết cho môi trường quan trọng hơn di truyền trong sự phát triển văn hoá)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • environmentalism

  * kinh tế

  chủ nghĩa bảo vệ môi trường

  môi trường luận

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • environmentalism

  the philosophical doctrine that environment is more important than heredity in determining intellectual growth

  Antonyms: hereditarianism

  the activity of protecting the environment from pollution or destruction