environmental determinism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

environmental determinism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm environmental determinism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của environmental determinism.

Từ điển Anh Việt

  • Environmental determinism

    (Econ) Quyết định luận do môi trường.

    + Giả thuyết cho rằng môi trường vật chất là yếu tố chính quyết định tới trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia.