environmental research laboratories (noaa) (erl) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

environmental research laboratories (noaa) (erl) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm environmental research laboratories (noaa) (erl) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của environmental research laboratories (noaa) (erl).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • environmental research laboratories (noaa) (erl)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Các phòng thí nghiệm nghiên cứu môi trường (NOAA)